Kerstgroet van het TFT…

[…Please find the English version below…]

merry christmas

…Kerst in Nederland of kerst in Cambodja. Nogal een verschil. Misschien wel twee uitersten, maar de waarheid ligt net iets ten westen van het midden… in Israël. Daar werd Jezus geboren. Deze gebeurtenis, te groot om te bevatten, wordt nog steeds over de hele wereld gevierd door een mensheid die zo kapot is, dat alleen het allergrootste offer nog redden kan. En God zij dank: dat offer was Hem niet te veel. God had de wereld lief.

Ik vind het bijzonder dat God in de uitwerking van Zijn reddingsplan mensen inzet: Zacharias, Elisabeth, Maria, Jozef, de herders, Simeon, Anna, de wijzen uit het oosten… En God doet dat nog steeds: Mart-Jan, Talitha, u, jij, ik… Als we tenminste inzetbaar zijn. Want de meeste mensen gaan aan Gods plannen voorbij. Anderen juichen ze toe, zoals heel Israël uitzag naar een Messias die hen zou verlossen van de onderdrukking. Laat God maar doen wat Hij heeft gezegd. Maar Maria ging een stap verder toen ze zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ (Lukas 1 vers 38 – NBV).

Er zit een enorm verschil tussen ‘laat er gebeuren’ en ‘laat er met mij gebeuren’. Cambodja is sinds de komst van de familie van der Maas nog niet ingrijpend veranderd, maar familie van der Maas is zelf wel ingrijpend veranderd. Hebben u en jij en ik het lef om Maria na te zeggen?

Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. (Lukas 1 vers 49). Dat is vervolgens de ervaring van Maria. En ook van Mart-Jan en Talitha. De afgelopen tijd hebben we mogen ervaren hoe de Heer heeft voorzien. Een goede woning, goede hulp, kracht, gezondheid, contacten. Vorig jaar om deze tijd deden we een oproep om Mart-Jan en Talitha financieel te ondersteunen. We maken opnieuw de balans op en constateren met dankbaarheid aan God en aan jullie allemaal dat de balans vrijwel exact in evenwicht is wat het afgelopen jaar betreft. Voor het komende jaar is het benodigde budget vastgesteld. Het verlof van aankomende zomer met bijbehorende vliegtickets brengt uiteraard de nodige extra kosten met zich mee. We vertrouwen erop dat God ook in 2016 zal voorzien.

Graag willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid bij het werk dat God doet, met en voor en door Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy.

We wensen jullie een prachtig kerstfeest toe en veel zegen van God voor het komende jaar.

Hartelijke groet vanuit het TFT,

Erik


 

…Christmas in the Netherlands or Christmas in Cambodia. Two extremes perhaps, but the truth is found somewhere in between… in Israel where Jesus was born. This event, too vast to comprehend, is still celebrated throughout the world by broken mankind. So much broken, that only the ultimate sacrifice could save it. And thank God: this sacrifice was not too much for Him. For God so loved the world…

I find it special that God, in working out His plan of salvation, uses people: Zacharias, Elizabeth, Mary, Joseph, the shepherds, Simeon, Anna, the wise men from the East… And God still does that: Mart-Jan, Talitha, you and me… provided that we are available. For most people ignore God’s plans. Others may yearn for it, like the people of Israel longed for a Messiah that would deliver them from oppression. Let God perform what He has promised! But Mary went beyond that when she said: ‘I am the Lord’s servant. Let it be to me according to your word.’ (Luke 1 verse 38).

There is a vast difference between ‘let it be’ and ‘let it be to me’. Cambodia hasn’t changed much since the arrival of the Van der Maas family, but the Van der Maas family has changed a lot. Do we have the guts to echo the words of Mary?

‘For He who is mighty has done great things for me.’ (Luke 1 verse 49). These are also the words of Mary and Mart-Jan and Talitha have experience this too. We have seen in the past year how the Lord provided. A new house, wonderful help, strength, health, contacts. Last year, around this time, we made and appeal to support Mart-Jan and Talitha financially. Spending the balance over the past year, we take note, which thanks to God and to you all, that the balance turned out practically even. The budget is set for the coming year. The furlough of this summer and the accompanying airfare obviously involve extra expenses. We trust God for providing in 2016.

We want to thank you wholeheartedly for being involved in the work that God does, in and for and through Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha and Amy.

We wish you a wonderful Christmas and every blessing from God for the coming year.

Yours, on behalf of the HFT,

Erik.

Auteur: 2followus

Passie voor zending I Leeft in Cambodja I Focus op: Kerk, Discipelschap, BAM (business as mission)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s